РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 321/14, 1.12.2008 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 1166_2008 159.12 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 329/1, 15.12.2009 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 1200_2009 1.2 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 215/11, 14.8.2015 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2015_1391 413.14 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 190/8, 28.6.2014 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на списъка на характеристиките, който следва да бъде съставен за изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2016 г.

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 715_2014 349.25 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ