РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/2269 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 457/1, 21.12.2021 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2269 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1091 по отношение на приноса на Съюза за интегрираната статистика за земеделските стопанства съгласно Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2093 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—2027

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2021_2269 375.98 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 306/14, 30.11.2018 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА от 29 ноември 2018 година относно данните, които следва да се предоставят за 2020 г. съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 по отношение на списъка с променливите и тяхното описание

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2018_1874 720.35 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/405 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 80/3, 17.03.2020 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/405 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2020 година за определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2018_1091 532.32 KB
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/405 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 80/3, 17.03.2020 г.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/405 НА КОМИСИЯТА от 16 март 2020 година за определяне на механизмите относно докладите за качеството и тяхното съдържание, които трябва да се предават съгласно Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2020_405 617.28 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 321/14, 1.12.2008 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 571/88 на Съвета

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 1166_2008 159.12 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 329/1, 15.12.2009 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1200/2009 НА КОМИСИЯТА от 30 ноември 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 1200_2009 1.2 MB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 215/11, 14.8.2015 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1391 НА КОМИСИЯТА от 13 август 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1200/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 2015_1391 413.14 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА
източник: Официален вестник на Европейския съюз, L 190/8, 28.6.2014 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 715/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на списъка на характеристиките, който следва да бъде съставен за изследванията на структурата на земеделските стопанства през 2016 г.

Файлове:

doc РЕГЛАМЕНТ 715_2014 349.25 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗм