НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Метаданни

Файлове:

doc Metadata 217,56 KB
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Методология

Файлове:

doc Methodology 720,13 KB
Делигиран регламент (ЕС) 2015/1557 на Комисията от 13 юли 2015 година
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Делигиран регламент (ЕС) 2015/1557 на Комисията от 13 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика на растителните култури (текст от значение за ЕИП). Приложението към Регламент (ЕО) № 543/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент. Настоящия регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

Файлове:

doc Regulation_1557_2015_bg 362,56 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА От 18 юни 2009
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Метаданни

Файлове:

doc Regulation_543_2009 969,86 KB
Функционално използване на земята по години
източник: МЗХ, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Функционално използване на земята по години - 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2015

Файлове:

doc Table_1_3 9,84 KB
Обработваема земя, използвана земеделска площи и площ със селскостопанско предназначение по години
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика", анкета "Заетост и използване на земята (БАНСИК)"
Обработваема земя, използвана земеделска площи и площ със селскостопанско предназначение по години от 2000 до 2017 година

Файлове:

doc Обработваема земя, използвана земеделска площ и площ със селскостопанско предназначение по години 13,08 KB
Функционално използване на земята по години
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Функционално използване на земята от 2000 до 2017 година

Файлове:

doc Функционално използване на земята по години 5,63 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ