НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Данни за използването на земята от 1998 до 2018 година

Файлове:

doc Land cover_1998_2018 14,3 KB
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Данни за заетостта на земята от 1998 до 2018 година

Файлове:

doc Land Use_1998_2018 12,69 KB
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Метаданни

Файлове:

doc Metadata 217,56 KB
НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАЕТОСТТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЯТА (БАНСИК)
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Методология

Файлове:

doc Methodology 720,13 KB
Делигиран регламент (ЕС) 2015/1557 на Комисията от 13 юли 2015 година
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Делигиран регламент (ЕС) 2015/1557 на Комисията от 13 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистика на растителните култури (текст от значение за ЕИП). Приложението към Регламент (ЕО) № 543/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент. Настоящия регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

Файлове:

doc Regulation_1557_2015_bg 362,56 KB
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА От 18 юни 2009
източник: МЗХГ, ГДЗРП, отдел "Агростатистика" - Наблюдение за заетостта и използването на земята (Бансик)"
Метаданни

Файлове:

doc Regulation_543_2009 969,86 KB

Вход за респонденти
Вход за служители на МЗХГ